kontakt@torslandaridklubb.se

manegen på tork

På ToRK säljs varje termin 30 fulltidsmanegekort utöver de 25 kort som de uppstallade på ToRK har. Manegekorten ger rätt att nyttja manegen och paddocken på Torslanda Ridklubb. Det finns även möjlighet att köpa dagtidskort med rätt att nyttja manegen/paddocken begränsade tider. Det finns 10 dagtidskort. Nytt för 2023 är att det också finns möjlighet att köpa flerhästarskort dagtid.

Korten är knutna till en specifik häst och inte till en ryttare (gäller ej flerhästarskort). Det betyder att alla som rider den aktuella hästen har rätt att disponera manegen och paddocken enligt vid var tid av ToRKs styrelse fastställt regelverk; att medryttare och andra kan rida hästen i manegen och paddocken på det aktuella manegekortet förutsatt att de också är medlemmar.


BESLUT: Styrelsen beslutar att utöka utbudet av manegekort med ett nytt alternativ sam inför en rabattering vid köp av fler än 2 fullkort. Inför 2023 finns nu nedan 4 alternativ av manegekort på ToRK:

  • FULLKORT 2650 kr – Rätt att nyttja manegen och paddocken alla tider, alla dagar samt delta på träningar utan extra manegeavgift. Bundet till häst

  • DAGKORT 1325 kr – Rätt att nyttja manegen vardagar 06:00-15:00, samt helger 06:00-09:00. Röda dagar som infaller på vardagar betraktas som vardagar. Paddocken får nyttjas alla tider alla dagar.
    Vill man delta på träningar utanför dessa tider tillkommer en extra manegehyresavgift på 100 kr/träningstillfälle. Bundet till häst.

  • NY – FLERHÄSTARSKORT DAG 4750 kr – Samma rättigheter som för ordinarie dagkort men är ej begränsat till antal hästar. Hästarna som avses nyttjas inom kortet skal ägas av kortinnehavare/vara under kortinnehavarens ansvar, ex. foderhäst eller inackorderad tillridning och skall kunna styrkas vid ev. förfrågan från styrelsen.

  • NY – RABATTERING VID KÖP AV FLER ÄN 2 FULLKORT – 20% på tredje och efterföljande kort. Samma rättigheter som för ordinarie fullkort för samtliga köpta kort. Samtliga kort är bundna till häst.

Manegekorten säljs bara terminsvis, dvs. per kalenderhalvår (1 januari till 30 juni eller 1 juli till 31 december).

Skyldigheter som manegekortsinnehavare:

Korten medför skyldighet att delta i på anläggningen anordnade gemensamma arbetsdagar, s.k. anläggningsdagar (vanligen en per termin). Det åligger ToRK:s styrelse att bedöma om kortinnehavaren har uppfyllt sagda plikter. Om inte faktureras kortinnehavaren en avgift om 500 kr per missat arbetstillfälle. Vid uppsägning av manegekort gäller detsamma. Det åligger styrelsen att bedöma om kortinnehavaren har uppfyllt sagda plikter, varvid depositionen som inbetalats i samband med köp av manegekort i så fall återbetalas. Skulle en kortinnehavare under en termin inte uppfylla sagda plikter kan ToRK:s styrelse neka till vidare kortköp. Alla manegekortinnehavare skall, liksom licensierade ryttare och uppstallade på ToRK, hjälpa till som funktionärer på tävlingar anordnade av ToRK (f.n. två tillfällen per år).

FÖRTUR:
Klubben säljer max 30 kort per termin. De som har manegekort har förtur att köpa kommande termin. Man måste anmäla intresse samt betala kortet senast 1 månad före periodens början, dvs. 1 juni och 1 december. Gör man inte detta är kortet fritt att köpa för någon annan.

Andrahandsuthyrning av manegekort är EJ längre tillåtet, sedan styrelsebeslut den 20/2 2014.

RIDNING I MANEGE/PADDOCK VID ENSTAKA TILLFÄLLEN :

Kostad för att träna för av styrelsen godkänd tränare om man inte har manegekort (eller vill träna utanför tiderna för dagkort) är 100 kronor per gång för medlemmar och 200 kronor för icke-medlemmar.
Tränaren eller kontaktpersonen är skyldig att se till att manegeavgiften betalas in till klubben. De tillhandahåller listor på vilka elever det gäller som sedan fakturas månadsvis av kassören.

PARKERING AV HÄSTTRANSPORTER: 

Styrelsen har beslutat att pga utrymmesskäl får endast hästtransporter tillhörande boxinnehavare uppstallade på ToRK parkeras på ToRK's parkering.

Manegen på ToRK:
Det finns en grupp på Facebook för manegekortsinnehavare där det informeras om viktiga saker gällande manegen. Ansök om inträde om du behöver access till gruppen. Denna grupp är ej till för bokningar och är bara för medlemmar.
tork

aktuella manegekort

Här ser du vilka hästar som har manegekort innevarande termin förutom de hästar som står uppstallade på ToRK.